Reklama

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego!

Opublikowano:
Autor:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego! - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Aktualności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” zawiązane dzięki staraniom Wójta Gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego w dniu dzisiejszym uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i może rozpocząć swoją działalność statutową.LGD "Ziemia Łęczycka" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem czterech gmin z terenu Powiatu Łęczyckiego tj. Gminy Łęczyca, Gminy Grabów, Gminy Daszyna i Gminy Miasto Łęczyca.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, a w szczególności:

1)     rozwój lokalny kierowany przez społeczność realizowany w ramach programów w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
2)     opracowanie i realizacja LSR dla obszaru gmin: Daszyna, Grabów, Łęczyca oraz Gminy Miasto Łęczyca,
3)     wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
4)     zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
5)     tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
6)     podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
7)      wpieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i ekologii, zmian klimatycznych a także innowacji,
8)     upowszechnianie metod ekologicznego rolnictwa oraz budownictwa i planowania przestrzennego z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
9)     budowanie i promocja wizerunku regionu,
10)  rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych
11)  zachowanie dziedzictwa lokalnego,
12)  podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji produktów w sektorze rolnym,
13)  rozwój rynków zbytu,
14)  działania na rzecz budowania i kształtowania świadomości społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach społecznych,
15)  inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych i partnerskich,
16)  działania na rzecz propagowania i budowania idei społeczności lokalnej,
17)  wspieranie idei samorządu terytorialnego,
18)  obronę wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego,
19)  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w układzie krajowym i międzynarodowym,
20)  działania zmierzające do pobudzenia i budowania mediów lokalnych,
21)  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej,
22)  wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki, sportu i rekreacji,
23)  wspieranie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz wspieranie tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
24)  działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
25)  wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
26)  przeciwdziałanie bezrobociu,
27)  zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
28)  wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

LGD "Ziemia Łęczycka" ma swoją siedzibę w Łęczycy przy ul. Pl. T. Kościuszki 33.

Prezesem Zarządu LGD jest Pani Anna Krajewska - mieszkanka Gminy Łęczyca.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE