Reklama

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Ogrodowej w Grabowie

Opublikowano: śr, 10 maj 2017 12:26
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Aktualności Spółdzielnia Ogrodnicza w Grabowie podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Grabowie przy ul. Ogrodowej  30. Jest to obiekt wolnostojący o obejmujący działkę  nr 100/27 o powierzchni 13 361 m2 , zapisanej w księdze wieczystejLD1Y/000499066/8. W planie przestrzennym zagospodarowania gminy oznaczona jest symbolem UR/U.W skład obiektu wchodzi: budynek biurowo – magazynowy o pow. 338 m2 magazyn murowany o pow.  380 m 2wiata stalowa z posadzką betonową o pow. 375 m 2 wiata murowana  o pow. 390 m 2Obiekt jest ogrodzony i oświetlony, częściowo utwardzony płytami betonowymi. Położony w dobrej lokalizacji. Dobry  dojazd. Blisko autostrady A 2 – 14 km.Media : woda z wodociągu, kanalizacja, energia elektryczna 380 V, telefon 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 395 000,00 złotych brutto ( słownie : trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.)

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 10 00  w zamkniętych kopertach z napisem: ,, Rokowania na sprzedaż majątku Spółdzielni  Ogrodniczej w Grabowie ‘’, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do Pana Jana Darolewskiego ul. Pl. Kościuszki 21, 99-150 Grabów. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

Datę sporządzenia zgłoszenia,

Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń,( warunki rokowań określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108

Proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza ) i sposób jej zapłaty,

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń,

Oświadczenie o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za jakiekolwiek ukryte wady przedmiotu sprzedaży.

Żądanie lub rezygnację z okazania granic nieruchomości na koszt nabywcy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki dokonanej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 39 500 zł którą należy wpłacić  w     terminie do dnia 2 czerwca 2017 roku na konto Spółdzielni Ogrodniczej w Grabowie w   Banku Spółdzielczym w Grabowie na nr. 09 8539 0001 0007 5372 2001 0001 pod rygorem  niedopuszczenia do rokowań.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby która wygrała rokowania od zawarcia umowy przenoszonej własność zaliczka wpłacona tytułem zabezpieczenia kosztów nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 9 czerwca 2017 roku w Gminnym Centrum Kulturalno  Bibliotecznym w Grabowie Pl.  Kościuszki 18 A  o godzinie 10 00  

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny, zamknięcia rokowań bez wybrania  którejkolwiek z ofert. Z tytułu odwołania, unieważnienia lub zamknięcia rokowań uczestnikom rokowań nie przysługują żadne roszczenia.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej  rokowania:

Oryginał dowodu wpłaty zaliczki

Dokument tożsamości

Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika rokowań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań

Jest możliwość obejrzenia obiektu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Ewentualne zapytania można kierować pod numer telefonu: 697 151 005 lub 609 609 981

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE