Reklama

Zimowe obowiązki właścicieli budynków

Opublikowano:
Autor:

Zimowe obowiązki właścicieli budynków - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Aktualności W związku z powrotem zimy i opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, związanych z odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni to chodnik w takim przypadku jest odśnieżany przez zarządcę drogi

 W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Łęczycy rozpocznie dodatkowe patrole, podczas których skontroluje wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków zimowego utrzymania chodników. Na właścicielach budynków ciąży ponadto obowiązek usuwania sopli i nadmiaru śniegu z dachów budynków.

PRZEPISY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZIMOWEGO

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁĘCZYCA

UCHWAŁA NR XXVI /176/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY   z dnia  20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 2.1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1)   utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się przy nich urządzeń;
2)   usuwania z elewacji budynków, ogrodzeń, instalacji i przynależności nieruchomości, ogłoszeń lub reklam zamieszczonych bez zachowania trybu przewidzianego prawem, aktów wandalizmu naruszających porządek i ład publiczny oraz zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta;
3)    uprzątnięcia sopli lodowych i śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt;
4)   uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się;
 5) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;
 6)usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział  3
Obowiązki właścicieli nieruchomości

Art.  5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(…)
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
(…)
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE